NATJEČAJ za odabir lokacije održavanja 59. svjetskog natjecanja orača u Republici Hrvatskoj 2012. godine

 1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda temeljem odluke Izvršnog odbora hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača (u daljnjem tekstu „HUONO“) od 22. prosinca 2008. godine za odabir lokacije održavanja 59. svjetskog natjecanja orača u RH 2012. godine, temeljem Odluke Vlade RH od 31. srpnja 2008. godine a prema Programu „Natjecanje orača u RH u razdoblju od 2010. do 2012. i organizacija 59. svjetskog natjecanja orača 2012. u Republici Hrvatskoj“ u okviru kojega su osigurana određena financijska sredstva

Uvid u Program u sjedištu HUONO-a, Kačićeva 9/III, Zagreb ili putem e-mail adrese: hzpss@hzpss.hr

      Kontakt osoba: mr.sc. Luka Čuljak, e-mail: luka.culjak@hzpss.hr

 1. Cilj natječaja je odabir lokacije za organizaciju svjetskog natjecanja u oranju u RH, a koja će zadovoljiti minimalne uvjete propisane od strane Izvršnog odbora HUONO-a, a usklađena sa uvjetima WPO-a koji se nalaze u privitku ovog natječaja.
 2. Sudionici natječaja jesu sve pravne i fizičke osobe na području Republike Hrvatske (Jedinice lokalne i regionalne samouprave, poljoprivredna gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i dr.). 
 3. Minimalni uvjeti koje podnositelji moraju ispunjavati:

a. Površina

 Ukupna površina za organizaciju natjecanja je 250 ha

Od toga za:

 • natjecateljske parcele (strnište i trava) 80 ha
 • probne parcele (strnište i trava) 40 ha
 • parking prostor 20 ha
 • sajamski prostor uz površine za natjecanje 20 ha
 • ostali prostor 90 ha
 • parcele trebaju biti takve da zadovolje uvjet da jedan natjecatelj na raspolaganju ima parcelu širine 20 m i dužine 100 m.
 • probna parcela mora biti 40 m široka i 50 metara duga. Potrebno je osigurati jednu parcelu pod travom i jednu pod strništem po ekipi (2 natjecatelja)
 • razmak između parcela mora biti minimalno 12 metara.
 • sve parcele moraju biti ujednačene.
 • mora biti osiguran prostor za posjetitelje
 • cjelokupna površina za organizaciju natjecanja mora biti u okviru najviše 10 parcela.

b. Tlo

Tip tla: srednje teško do teško tlo

c. Infrastruktura

 • udaljenost od hrvatske međunarodne zračne luke do mjesta održavanja natjecanja 150 km
 • udaljenost od mjesta održavanja do parcela 2 km
 • udaljenost od željezničke postaje do mjesta održavanja 10 km
 • udaljenost od luke (morske i riječne) 200 km
 • dobra prometna povezanost između površina

d. Smještajni kapacitet

 • u krugu od 30 km od mjesta održavanja natjecanja potrebno je osigurati smještajne kapacitete za prihvat 1000 ljudi
 1. Rok za podnošenje ponuda po natječaju je zaključno s datumom: 45 dana od dana objave u javnim glasilima.
 2. Uz ponudu obvezno je priložiti i slijedeće:

a)     Izvod iz katastarskog plana i Posjedovni list iz kojih je razvidno kako ponuđač raspolaže sa površinom opisanom u točci 4.a) ovog natječaja.

b)     Potvrdu kojom se dokazuje kako su navedene površine u vlasništvu i/ili zakupu i/ili koncesiji ponuđača.

c)     Rezultat analize tla obavljene od strane ovlaštenog laboratorija iz kojeg će biti razvidno kako tip tla udovoljava uvjetima opisanim u točci 4.b).

d)     Potvrda jedinice lokalne samouprave (JLS) o postojanju prometne infrastrukture (ceste, putevi i dr.).

e)     Dokaz nadležne ustanove o postojanju smještajnih kapaciteta koji udovoljavaju uvjetima opisanim u točci 4.d).

f)       Odluku o sufinanciranju od strane JLS u iznosu do 10% ukupnih troškova organizacije.

g)     Pismeno jamstvo regionalne uprave (županija) o organizaciji i održavanju 59. svjetskog natjecanja orača 2012. u RH.

 1. Prednost pri odabiru imati će:
 • ponuditelj na čijem području se nalazi veći broj infrastrukturnih objekata koji su u funkciji smještaja i servisiranja mehanizacije za potrebe natjecanja
 • ponuditelji koji imaju iskustvo u organizaciji manifestacija vezanih uz oranje
 1. U razmatranje se neće uzeti ponude koje su nepravodobne i koje nisu u skladu s uvjetima natječaja.
 2. Konačnu odluku o odabiru ponuđača donosi Izvršni odbor HUONO-a na temelju bodovne liste.
 3. HUONO s odabranim ponuđačem potpisuje Ugovor o organizaciji 59. Svjetskog natjecanja u oranju. Svi ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima odabira u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.
 4. Odabrani ponuditelj od dana potpisivanja ugovora ima obvezu, postupati sukladno uputama i naputcima izrečenim od strane IO HUONO-a i WPO-a (pripreme tla, odabira plodoreda, sjetve, žetve i ostalih agrotehničkih mjera te organizaciju natjecanja u razdoblju od 2009. do 2012. godine).
 5.  Ponude se dostavljaju isključivo putem preporučene pošte na adresu:

Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača
Fra Andrije Kačića Miošića 9/III
10000 ZAGREB

S naznakom:“ Odabir lokacije održavanja 59. svjetskog natjecanja orača u RH 2012. godine – ne otvarati.

Pripremi za ispis