Hrvatska delegacija na studijskom putovanju u Francuskoj i Belgiji

U razdoblju od 5. do 12. listopada 2008. održano je studijsko putovanje u Francusku (Bordeaux i Paris) i Belgiju (Bruxelles) u sklopu projekta ˝Uspostava sustava poljoprivrednih računovodstvenih podataka u RH˝ s ciljem upoznavanja predstavnika institucija uključenih u uspostavu FADN sustava u Republici Hrvatskoj s organizacijom FADN sustava u Francuskoj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te s radom Odjela za FADN unutar DG AGRI na razini Europske unije.

Sudionici studijskog putovanja: Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) – Marina Mikšić, Vanda Čuljat, Robert Črep, Kristijan Jelaković, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR) – Jasna Mikulecky, Zdenka Berak-Fakin, Žaklina Jurišić, Državni zavod za statistiku (DZS) – Mirjana Žanić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (AFZ) – Mario Njavro, Branka Šakić-Bobić, konzultantica Jasna Matić, konzultanti ˝CA 17 International˝- Francois Baudouin, Bernard Del’Homme i Jean-Paul Serra.

Studijsko putovanje je organizirano i financirano od strane konzultantske tvrtke ˝CA 17 International˝, koja osigurava tehničku pomoć u sklopu projekta Svjetske banke "Projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU" na uspostavi FADN sustava u Republici Hrvatskoj.

FADN sustav je instrument pomoću kojeg se analizira prihod poljoprivrednih gospodarstava (PG) i njihove poslovne aktivnosti, a prikupljeni podaci predstavljaju podlogu za kreiranje i donošenje mjera u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike (CAP). FADN podaci koriste se za točno određene svrhe (istraživanje, savjetovanje, procjenjivanje utjecaja određenih politika na poljoprivrednu proizvodnju), a prikupljaju se na uzorku poljoprivrednih gospodarstava, koja se u sustav uključuju dobrovoljno. Prikupljeni podaci su povjerljivi i koriste se isključivo u agregiranom obliku (zaštita individualnih podataka) te detaljno opisuju ekonomsku situaciju u kojoj se nalaze poljoprivrednici EU. U RH je temeljem Pravilnika o uspostavi i provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (NN, 46/08.) propisan opseg, veličina i način prikupljanja podataka, tijela uključena u FADN sustav te sigurnost individualnih podataka. Nadzor nad FADN sustavom provodi Nacionalni odbor za poljoprivredno knjigovodstvo, dok podatke s uzorka PG-a prikuplja HZPSS – Služba za poljoprivredno knjigovodstvo, koja trenutno provodi FADN pilot projekt u osam županija.

U osam dana trajanja studijskog putovanja organizirane su mnoge aktivnosti, koje su omogućile bliže upoznavanje s FADN sustavom na svim razinama organizacije, aktivnostima koje se odnose na prikupljanje, obradu i analizu podataka, te izradu izvještaja za krajnje korisnike, poljoprivrednike, javne institucije i Europsku Komisiju. Osim toga, organiziran je i sastanak sa predstavnicima DG AGRI-a (Odjela za FADN) u Bruxelles-u (Belgija).

Sukladno programu studijskog putovanja održani su radni sastanci s institucijama uključenim u FADN sustav u Francuskoj. Tako je u ponedjeljak, 6. listopada 2008. organiziran sastanak s djelatnicima regionalnog ureda Ministarstva poljoprivrede Francuske (MAF) u upravnoj zgradi regije Aqiutaine u Bordeauxu. Na sastanku su, uz hrvatske predstavnike i konzultante, sudjelovali i J. Meric (ravnatelj regionalnog ureda MAF), B. Roucher (ravnatelj regionalnog informacijskog centra za statistiku i ekonomiju – SRISE) i F. Zahn (Institut za istraživanje u poljoprivredi – CEMAGREF), koji su održali prezentacije vezane za korištenje FADN podataka na regionalnoj i nacionalnoj razini, prijenos i kontrolu podataka, važnost poljoprivredne statistike te najnovija istraživanja na osnovu podataka prikupljenih FADN sustavom.

Nakon upoznavanja s organizacijom FADN sustava na razini Ministarstva, uslijedili su posjeti regionalnim uredima (privatne) savjetodavne službe, koji su ovlašteni za prikupljanje podataka u FADN sustavu. Tako je u utorak, 7. listopada 2008. organiziran posjet regionalnom uredu privatne savjetodavne službe u mjestu Clairac, koji organizira i provodi prikupljanje podataka za FADN na području regije Lot et Garonne i to za 100 PG-a uključenih u FADN uzorak, te regionalnom uredu privatne savjetodavne službe u mjestu Martillac (srijeda, 8. listopada 2008.) koji prikuplja podatke za regiju Gironde. Cilj ovih posjeta bilo je upoznavanje s organizacijom prikupljanja i prijenosa podataka na uzorku PG-a, ekipiranošću i educiranošću osoba na navedenim poslovima, suradnjom s poljoprivrednim proizvođačima, te načinom pružanja usluga savjetovanja poljoprivrednih proizvođača na temelju dobivenih izvještaja, a vezanih za ekonomiku proizvodnje i donošenje poslovnih odluka na razini PG-a.

U četvrtak, 9. listopada 2008., organiziran je posjet Ministarstvu poljoprivrede u Parizu, odnosno agenciji za FADN koja djeluje u sklopu Ministarstva. Na sastanku, koji je organiziran tom prigodom, uz sudjelovanje E. Chantry (načelnika odjela za FADN), B. Dushon (Odjel za FADN) i D. Desbios (Institut za istraživanja u poljoprivredi – INRA), održane su prezentacije o organizaciji agencije, aktivnostima na pripremi provođenja godišnjih istraživanja, selekciji i odabiru PG-a za godišnja istraživanja, planu prikupljanja podataka, te izradi izvještaja za nacionalne potrebe i za potrebe Europske Komisije. Također, dobivene su informacije o najnovijim rezultatima istraživanja na osnovi FADN podataka sa 7.300 PG-a koja predstavljaju FADN uzorak za Francusku.

Zadnji radni dan studijskog putovanja (petak, 10. listopada 2008.) proveden je u posjetu DG AGRI-u pri Europskoj Komisiji u Bruxellesu, odnosno odjelu zaduženom za kontrolu i provedbu FADN sustava na razini Europske unije. Tom prigodom održan je sastanak s predstavnicima DG AGRI-a, E. Bokais (načelnikom odjela L3 DG AGRI), E. Laval, A. Delforge-Delbrouck (L3 DG AGRI), D. Ghinzelli i A. Brezanova (DG AGRI B.2 Enlargement). Osim djelatnika DG AGRI-a sastanku su nazočili T. Borbaš i N. Petrić, kao predstavnici Misije RH pri EZ. Na sastanku su održane prezentacije na temu FADN sustava u EU, uz pregled zakonodavnih regulativa koje uređuju navedeno područje, način i vremenski okvir prikupljanja podataka, prijenos podataka kroz cijeli sustav, kontrolu kvalitete podataka te nove promjene koje će uslijediti nakon 2010. godine. Također se raspravljalo o načinu uspostave i provedbe FADN sustava u RH, trenutnim aktivnostima na pilot projektu, kao i mogućnosti pružanja pomoći u vezi s uspostavljanjem i održavanjem FADN sustava u RH.

Osim organizacije sastanaka u institucijama odgovornim za FADN sustav na različitim razinama, organizirani su posjeti PG-ima koja su zastupljena u FADN uzorku, gdje se dobio uvid u način evidentiranja poslovnih promjena, njihovo praćenje i prikupljanje podataka na razini PG-a te analize dobivenih rezultata, pisanje izvješća za PG-a i pružanje savjeta, a sve s ciljem utvrđivanja kritičnih točaka u poslovanju, povećanju ekonomike poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanju stabilnog dohotka članova PG-a.

Hrvatskoj delegaciji koja radi na uspostavi FADN sustava u Republici Hrvatskoj studijsko putovanje je bilo od iznimne koristi, jer je dobila uvid u kompleksnost, dinamičnost i svrhovitost FADN sustava na lokalnim, regionalnim, nacionalnim razinama, na razinama država članica EU, a posebno na razini individualnog PG-a, jer FADN sustav predstavlja jedini izvor mikroekonomskih podataka, koji služe kao podloga za izračunavanje strukturnih i ekonomskih pokazatelja poljoprivredne proizvodnje.

FADN sustav u državama članicama EU postoji od 1965. godine, i od tada se stalno mijenja i dopunjuje pod utjecajima globalizacijskih i ostalih procesa. Sama činjenica da egzistira tako dugi niz godina predstavlja dobru osnovu da Republika Hrvatska uspostavi sustav prilagođen vlastitim zahtjevima, ali istovremeno sukladan zahtjevima Europske unije. Studijsko putovanje pružilo je sve potrebne informacije o organizacijskim aspektima sustava, a za sva ostala pitanja na raspolaganju stoji FADN Helpdesk.

www.fadn.hr 

HZPSS, Ured ravnatelja
Kristijan Jelaković, dipl. ing. agr., stručni savjetnik