Zajednički kolegij u Stonu

Kolegij je započeo predajom mjesečnih izvještaja, očitovanjima o aktivnostima proteklog i planovima za tekuće razdoblje.Pored uobičajene tematike djelatnici Splitsko-dalmatinske županije su se očitovali o slijedećim temama;
Stanko Štambuk dao izvještaj sa Sabatine Vodice, Silvija Matković izvještaj sa ekološke radionice sa Brača , Ferdinand Puljić izvještaj o berbi nekad najvećeg Imotskog vinogorja i Dražen Rakušić o voćarskoj godini Vrgoračkog kraja.
Djelatnici Dubrovačko-neretvanske županije su dali izvješće o slijedećim temama; Mario Car o radionici Zagreb za izradu specifikacija za proizvode sa registracijskim oznakama , Ivo Kiridjija o berbi vinograda juže Dalmacije i Ljilja Mustapić o Danu mandarina u Opuzenu, koji je održan 27.listopada 2007.
Za Dan mandarina utvrdili smo da se vremenski poklapa sa Sabatinom. Rado bi vidjeli i ugostili kolege savjetnike na Danu mandarina u Opuzenu. Djelatnici HZPSS Dubrovačko-neretvanske županije ne mogu mijenjati datum održavanja Dana mandarina, pa apeliramo na rukovodstvo službe da predlože promjenu održavanja (ili skraćivanje za jedan dan) Sabatine, kako bi zainteresirani mogli posjetiti i Dan mandarina.

Lav Bavčević, načelnik za ribarstvo nas je upoznao o aktivnostima u odjelu za ribarstvo.

 
Od sada će se odjel za ribarstvo dijeliti na morsko i slatkovodno.
Savjetnici intenzivno surađuju s MPŠVG, sa svim proizvođačima i prerađivačima ribe i školjaka, svim udrugama i udruženjima vezanih za ribu i marikulturu.
Sve aktivnosti i razine rada su okrenuti za pripremu ribarstva za rad u postojećim uvjetima prema pravnoj stečevini EU.
Na području Splitsko-dalmatinske županije  planirane su ribarska luka u (Sv. Kajo i Komiža na Visu)
Na području Dubrovačko-neretvanske županije se planira izgraditi ribarska luka u Sustjepanu i Veloj Luci.

Tonći Božanić iznio nam je probleme u Hrvatskom ribarstvu.

Do sada nismo iskoristili naše morske površine uvećane za površine ZERP koje su jednake kopnenim površinama. Od ukupne Jadranske obale 8.000km, Hrvatskoj pripada 5.200km.
Hrvatski su ribari bili u lošijem položaju ( kao i sada)u odnosu na ribare Italije jer ih država sufinancira sa 50% u mnogim investicijama.
Sada se kod nas ulažu veliki napori da se flota digne na zadovoljavajuću razinu.
Problem jer je pomorsko dobro,koje je interesantno svima, pa se nerijetko susrećemo sa izbacivanjem ribarskih luka iz GUP-a

Antun Pavlović nam je iznio aktuelni trenutak u marikulturi Hrvatske.

 
Za razvoj marikulture preduvjet je prostorni plan u regionalnoj i lokalnoj zajednici.
Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja 3.500 t ribe i 3.000 t školjaka. Uvedeni su novi standardi i pravila u ribarstvu, a nisu se ostvarili uvjeti za njihovo provođenje; nema infrastrukture za otkup i promet. Od EU su moguće prijetnje u marikulturi: novi standardi proizvodnje, standardi izvoza,veterinarski uvjeti, nedostatak propisane infrastrukture od EU, nametnici i paraziti i loš randman dagnji. Po ovim postavljenim uvjetima očekuje se izvješće komisije EU koja je bila prije mjesec dana. Prema usmenom priopćenju komisije pregledana uzgajališta će zadovoljiti 85% traženih uvjeta.

Sudionici kolegija su bili izuzetno zadovoljni, sa tim više jer su se mnogi savjetnici upoznali sa kolegama koji pokrivaju ribarstvo i marikulturu područja koja su im manje poznata.
Sa ovim kolegijem je nastavljena među županijska suradnja koja je odavno započeta.
Ustvrdili smo da smo skupa jači.

Odsjeci HZPSSa, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije 
Savjetnik Mr.sc. Jure Lubina