Kad se vrijedne ruke slože sve se može

Da bi ovaj vrlo zahtjevan posao bio što prije i što kvalitetnije obavljen, pomagala mu je većina članova udruge govedara iz Općine Nijemci, pa i šire. Članovi udruge su se dogovorili da se svaki dan radi silaža kod drugog člana udruge, ali uz nesebičnu pomoć svih članova udruge. Na taj način će se postići da svi dobiju zdravu silažu, koja je preduvijet za kvalitetnu ishranu goveda, a samim time i veći prihod (profit, dobit).

Iako je ova godina ekstremno sušna i nepovoljna za sve ratarske kulture, uz pravovremenu i adekvatnu jesensku i proljetnu agrotehniku, moglo se doći do kvalitetne krme za ishranu stoke, koja kod proizvođača mlijeka u konačnici rezultira kvalitetom i kvantitetom mlijeka. Istina, teško je uspoređivati ostvarenu proizvodnju na kvalitetnim, humusom bogatim i relativno niskim tlima, s onima dobivenim na nepovoljnim tlima. U tu svrhu analiza tla je vrlo važan orijentir.

I u ovakvoj godini moglo se doći do zadovoljavajućih rezultata od 40 tona silirane mase po hektaru, što je uspio dobiti i naš domaćim. U najboljim godinama postizao je i do 55-60 tona/ha. Za ovako dobivene rezultate zahvalan je kvalitetnom radu u udruzi i pomoći njenih članova, kao i stručnim službama od kojih dobiva pravovremene i stručne informacije i savjete. Iz svega ovoga se može zaključiti da je budućnost naše poljoprivrede vezana za udruživanje i za suradnju.

Odsjek HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr., stručni suradnik za mehanizaciju

Pripremi za ispis