Hitne mjere za sprečavanje i suzbijanje šumskog potkornjaka na smreki u Gorskom kotaru

Hitne mjere za sprečavanje i suzbijanje šumskog potkornjaka na smreki u Gorskom kotaru

Najbitnija pitanja vezana uz pojavu i suzbijanje gradacije potkornjaka u smrekovim šumama Gorskog kotara, koja se temelje na novoj naredbi Ministarstva poljoprivrede „Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar“

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_21_503.html

1. U Narodnim novinama broj 21 od 10. ožujka 2017. izašla je nova Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma osmezozubog smrekovog pisara – vrste potkornjaka.

Na koga se ona odnosi?

Odnosi se na sve vlasnike i posjednike zemljišnih čestica koje se nalaze u zaraženom području. Zaraženo područje je čitav Gorski kotar, a popis katastarskih čestica je naveden u Naredbi, u Prilogu 1.

2. Što je svrha ove Naredbe?

Svrha ove Naredbe je zaštita javnog interesa te očuvanje šuma na području Gorskog kotara, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno sprječavanje daljnjeg nastanka šteta, smanjivanje i otklanjanje do sada nanesenih šteta te povrat u stanje prije nastanka šteta.

3. I što se naređuje šumoposjednicima, prvenstveno privatnim šumovlasnicima? 

Prvenstveno da omoguće intenzivni monitoring feromonskim klopkama. U slučaju privatnih šuma, to znači da će se postaviti oko 70 feromonskih klopki u svim gospodarskim jedinicama.

 Drugo, da se provede doznaka napadnutih stabala i to suhih i zelenih stabala u krugu od 1,5, do 2  prosječne visine stabala. Doznaku stabala u šumama šumoposjednika će obavljati Hrvatske šume, neovisno o tome je li podnesen Zahtjev za doznaku stabala od strane šumoposjednika.

Treće, brza sječa i izmcanje trupca. Za proljetno razdoblje dopušta se vremensko razdoblje od doznake do potpunog uklanjanja smreke iz sastojine od najviše 30 dana. Krajnji rok za proljetni period je kraj svibnja. Za doznaku tijekom lipnja i dalje, rok se mora skratiti radi viših temperatura na 21 dan.

Četvrto je provođenje šumskog reda u smislu slaganja grana u hrpe s debljim dijelovima grana prema sredini hrpe na dnu koje leži usitnjena površina u većim dimenzijama (više stabala) kako bi se učinak »kompostiranja« u središtu intenzivirao.

Peto se odnosi na biološko saniranje sječina. Misli se uglavnom na popunjavanje sadnicama , ali može biti i drugih poslova. Ono mora biti izvedeno u roku tri vegetacijske sezone.

4. Kako će šumoposjednici znati da je baš kod njih provedena doznaka?

Hrvatske šume, u suradnji sa Savjetodavnom službom, obvezne su odmah po dovršetku doznake za pojedini šumski predjel, informaciju o provedenoj doznaci, uključujući popis katastarskih čestica, javno objaviti putem oglasnih ploča jedinica lokalne samouprave. Tu informaciju moraju dostaviti šumarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, Savjetodavnaoj službi i Hrvatskom savezu udruga privatnih šumoposjednika, koji se obvezuju na njezinu javnu objavu i žurno informiranje šumoposjednika.

5. Tko će izvoditi sječu vuču i izmicanje drvne mase u privatnim šumama?

Nakon doznake, šumoposjednici mogu sami provesti ove radove ili ih dati na izvođenje licenciranom izvođaču u vlastitoj režiji i u roku od 3 dana o tome obavijestiti Savjetodavnu službu.

U slučaju da šumoposjednici to ne naprave u propisanom roku (30 dana u proljetnom roku i 21 dan u lipnju i na dalje), to će provesti Hrvatske šume.

6. Kakvo je to izmicanje koje se spominje u Naredbi?

Radi se o otpremi kamionskim prijevozom na sigurnu udaljenost. Smreke koje su pravodobno posječene, a iz kojih će potkornjaci sigurno izletjeti, potrebno je maknuti,    izmaknuti,  sa područja u kojem vlada njihova gradacija tako da nakon izlijetanja ne mogu pronaći nove smrekove sastojine za napad. Izmicanje treba izvršiti na udaljenosti od minimalno 10km od najbližih smrekovih sastojina.

7. Kako će se sve to plaćati?

Cjelokupna doznaka koju budu izvodile Hrvatske šume biti će naplaćena iz sredstva OKFŠa.

Sječa, vuča i otprema koju će raditi Hrvatske šume, namiriti će se prodajom drvne mase koju će također izvršiti Hrvatske šume putem javnog nadmetanja; osim za onu drvnu masu koju posječe i izveze sam šumoposjednik iz svoje šume.

8. Ukoliko ostane nešto novca nakon podmirenja tih troškova, kako će se ona utrošiti?

Sredstva koja će preostati nakon pokrivanja troškova uplatit će se na račun Državnog proračuna i ista će biti evidentirana na pozicijama Ministarstva poljoprivrede u okviru programa Savjetodavne službe kao zasebna aktivnost te će se koristit za naknadu pretrpljene štete vlasnicima šuma kojima su Hrvatske šume provele.

9. Tko će provoditi sanaciju i biološku obnovu posječenih šuma?

Hrvatske šume se prema članku 8 obvezuju sanirati i obnoviti sve površine koje su obuhvaćene šumskogospodarskim planovima, a na kojima su provele naređene mjere i to u  roku tri (3) vegetacijske sezone nakon provedenih mjera. Savjetodavna služba obvezuje se prije sanacije i obnove šuma šumoposjednika izraditi elaborat temeljem kojega će Hrvatske šume provesti sanaciju i obnovu šuma šumoposjednika.

Ali, šumoposjednici mogu to obaviti i sami ili u suradnji s licenciranim izvođačem. Savjetodavna služba im stoji na raspolaganju za pružanje savjeta u vezi načina i potrebe izvršavanja radova. Postoji mogućnost da šumoposjednici koriste sredstva nacionalnog fonda OKFŠ-a za radove biološke obnove, ako predaju zahtjev Savjetodavnoj službi i ako su upisani u Upisnik šumoposjednika.

10. Tko provodi nadzor nad provedbom mjera?

Šumarska inspekcija.

Više informacija o potkornjacima, u koje spada i osmerozubi smrekov pisar možete pročitati na: http://www.savjetodavna.hr/savjeti/558/650/potkornjaci-i-odrzavanje-ravnoteze/

Stupanjem na snagu ove naredbe, prestala je važiti „Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar“ (NN 103/16). od 11. studenog 2016.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr